.
 
 
 
 
 

O nás

Advokátska kancelária JUDr. Jany Berecovej Titkovej poskytuje od 1. júla 2004 v súlade so zákonom č. 586/2003 Z.z. o advokácii komplexné právne služby vo všetkých odvetviach právneho poriadku. Právne služby poskytujeme občanom Slovenskej republiky, cudzincom, slovenským i zahraničným obchodným spoločnostiam a družstvám, obciam, občianskym združeniam, nadáciám a iným subjektom. Zabezpečujeme právne poradenstvo, zastupovanie pred súdmi, notármi, orgánmi činnými v trestnom konaní, orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy. V rámci písomnej agendy vyhotovujeme právne rozbory, spisujeme zmluvy, iné listiny o právnych úkonoch, žaloby, odvolania a iné podania na súdy, podania na štátne a samosprávne orgány a iné subjekty v súlade s platným právnym poriadkom. Spolupracujeme s ďalšími advokátskymi kanceláriami, notármi, exekútormi, znalcami, audítormi a daňovými poradcami. Prostredníctvom siete externých spolupracovníkov dokážeme zabezpečiť právne služby na celom území SR. Cieľom našej advokátskej kancelárie je maximálna spokojnosť klienta. V záujme jej dosiahnutia kladieme veľký dôraz na osobný prístup ku klientovi , rýchlosť, efektívnosť a časovú flexibilitu pri poskytovaní právnych služieb. Samozrejmosťou je zachovanie absolútnej diskrétnosti a ochrana poskytnutých údajov. 

   
 

Služby

Advokátska kancelária poskytuje právne služby najmä v nasledujúcich právnych odvetviach:

Personálny profil

JUDr. Jana Berecová Titková - advokátka

Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave absolvovala v roku 2000. Po skončení vysokoškolského štúdia sa zamestnala ako advokátska koncipientka v advokátskej kancelárii v Nitre, kde získala povinnú právnu prax. V roku 2003 obhájila na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave rigoróznu prácu na tému „ Zabezpečenie záväzkov v právnych vzťahoch medzi podnikateľmi“ a zložila rigoróznu skúšku v odboroch obchodné právo a medzinárodné právo. Po ukončení trojročnej advokátskej praxe vykonala v roku 2004 advokátsku skúšku a od 1. júla 2004 pôsobí v Nitre ako advokátka

/
/
/

Ceny za služby

Odmena za poskytovanie právnych služieb

Cenu právnych služieb určujeme vždy po dohode s klientom v súlade s pravidlami stanovenými v Zákone o advokácii (zákon č. 586/2003 Z.z.) a vo Vyhláške MS SR o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb (vyhl. č. 655/2004 Z.z.).

 

Pri určovaní výšky odmeny vždy dbáme na to, aby okrem časovej a obsahovej náročnosti veci, odmena zodpovedala aj finančným možnostiam klienta. Pred prevzatím veci klienta vždy informujeme o predpokladanom rozsahu práce a o celkových nákladoch, ktoré bude nutné zo strany klienta vynaložiť na vyriešenie veci.

 

Podľa povahy poskytovanej právnej služby môže byť odmena dojednaná jedným z nasledujúcich spôsobov:

1. Tarifná odmena – odmena stanovená podľa počtu úkonov právnych služieb, ktoré budú vo veci vykonané (fixná čiastka za jeden úkon je podľa povahy veci priamo stanovená advokátskou tarifou)

2. Hodinová odmena – odmena dohodnutá za každú začatú hodinu poskytovania právnej služby. Ak sa poskytuje jednoduchá právna služba, je možné dohodnúť odmenu delenú na začaté štvrťhodiny.

3. Paušálna odmena – odmena dohodnutá za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období alebo na neurčitý čas, alebo za kompletné vybavenie veci

4. Podielová odmena – odmena dohodnutá ako % podiel na hodnote veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom

Zaručený elektronický podpis

 

Naša advokátska kancelária za účelom rýchlej, spoľahlivej a úspornej komunikácie so súdmi a úradmi disponuje aj zaručeným elektronickým podpisom, čím sa v nezanedbateľnej miere znižujú peňažné náklady našich klientov pri poskytovaní právnych služieb

Novinky

Mohlo by Vás zaujímať:

Kontaktujte nás

Tešíme sa na stretnutie s Vami, osobne Vám radi poradíme a odpovieme na Vaše otázky.

Napíšte nám:

* opíšte prosím kód sem:

 

Kontaktné údaje:

JUDr. Jana Berecová Titková

Farská 1334/34, 949 01 Nitra

Mobil: +421 905 789 841

IČO: 42 367 611

DIČ: 1047947615

bankové spojenie: SLSP a.s., č.ú. 0232629094/0900

Registrácia: SAK, č.licencie 3877

E-mail: advokat@advokatnr.sk