>> vypracovanie zmlúv (kúpnej, zámennej, darovacej, nájomnej, podnájomnej, záložnej, o zriadení vecného bremena, o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva) a dohôd o vysporiadaní podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam

 

>> vypracovanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností

 

>> úprava práv k nehnuteľnostiam (zriadenie vecných bremien, záložného práva, a iných vecných práv)

 

>> právne služby a poradenstvo ohľadom správy bytových domov

 

>> poradenstvo v pozemkovom práve

 

>> spisovanie žalôb a iných podaní

 

>> zastupovanie v súdnych sporoch a pred ostatnými štátnymi orgánmi

 

>> zabezpečovanie aktuálnych listov vlastníctva z katastra nehnuteľností

 

 

<< návrat