>> komplexné právne služby a právne poradenstvo v oblasti obchodného práva a práva obchodných spoločností pre živnostníkov, malých i stredných podnikateľov a veľké korporácie vrátane zahraničných klientov

 

>> súdne aj mimosúdne vymáhanie pohľadávok z obchodného styku vrátane zastupovania v súdnom, rozhodcovskom a exekučnom konaní, spisovanie žalôb a iných podaní

 

>> kompletný právny servis pri zakladaní všetkých druhov obchodných spoločností a družstiev, pri získaní živnostenského oprávnenia alebo iného podnikateľského oprávnenia, či licencie

 

>> príprava a priebeh riadnych a mimoriadnych valných zhromaždení

 

>> korporátna agenda týkajúca sa založenia dcérskej spoločnosti zahraničného klienta na území Slovenskej republiky

 

>> zastupovanie klientov pri komunikácií s obchodným registrom, živnostenskými a daňovými úradmi

 

>> podanie iných (elektronických) podaní do obchodného a živnostenského registra

 

>> zmeny v zápisoch do obchodného registra a živnostenského registra

 

>> zabezpečovanie aktuálnych výpisov z obchodných a živnostenských registrov

 

>> zrušenie a likvidácia obchodných spoločností a družstiev

 

>> pozastavenie prevádzkovania živnosti

 

>> návrhy na vyhlásenie konkurzu (bankrot) na majetok podnikateľských subjektov a prihlášky pohľadávok do konkurzu, resp. prihlášky do reštrukturalizácie, zastupovanie veriteľov v konkurznom konaní, resp. v reštrukturalizácii, zastupovanie v sporoch vyvolaných konkurzným konaním

 

>> príprava, spisovanie a spripomienkovanie obchodnoprávnych zmlúv a zastupovanie pri sporoch z nich vzniknutých, právne poradenstvo pri rokovaniach a uzatváraní zmlúv

 

>> zastupovanie podnikateľských subjektov v konaní pred súdmi, štátnymi orgánmi, orgánmi samosprávy, zastupovanie v konaní pred rozhodcovskými súdmi

 

>> cenné papiere – príprava zmlúv o prevodoch cenných papierov (darovacia zmluva na cenné papiere, kúpna zmluva na cenné papiere), zastupovanie pred Centrálnym depozitárom cenných papierov SR

 

>> zmenkové právo, vypracovanie zmenkového platobného rozkazu a námietok proti zmenkovému platobnému rozkazu.

 

 

<< návrat