>> spisovanie zmlúv, žalôb, návrhov na vydanie platobného rozkazu, odvolaní proti rozsudkom a uzneseniam súdov, odporu proti platobnému rozkazu

 

>> spripomienkovanie a právna analýza zmlúv vypracovaných protistranou

 

>> vymáhanie pohľadávok a spisovanie návrhov na exekúciu

 

>> zastupovanie v občianskom súdnom konaní

 

>> mimosúdne riešenie sporov

 

>> právny servis pri prevode a prenájme nehnuteľností, vysporiadanie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, bytové otázky, právne vzťahy k pozemkom

 

>> vysporiadanie podielového a bezpodielového spoluvlastníctva

 

>> náhrada škody na zdraví, na majetku, náhrada nemajetkovej ujmy

 

>> poistné veci

 

>> ochrana osobnosti, ochranné známky a autorské právo

 

>> spisovanie návrhov na vyhlásenie konkurzu na majetok fyzických osôb (osobný bankrot) a návrhov na oddlženie, spisovanie prihlášok do konkurzu, resp. reštrukturalizácie, zastupovanie fyzických osôb pri oddlžení

 

>> založenie občianskeho združenia, neziskovej organizácie, zastupovanie pri registrácii prijímateľa 2 % daní z príjmu

 

>> zastupovanie a právne poradenstvo v dedičskom konaní

 

>> spísanie závetu

 

>> spísanie listiny o vydedení

 

 

<< návrat