>> pracovnoprávna agenda zamestnávateľov (vypracovanie pracovnej zmluvy, vypracovanie dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, dohôd o hmotnej zodpovednosti, dohôd o zverení predmetu zamestnancovi atď.)

 

>> zastupovanie zamestnancov pri vzniku, zmene, zániku pracovnoprávnych vzťahov (v sporoch o zaplatenie mzdy, odstupného, o neplatné skončenie pracovného pomeru, o náhradu mzdy, pri zodpovednosti za škodu, atď.)

 

>> skončenie pracovného pomeru a vypracovanie potrebných dokumentov (dohôd o skončení pracovného pomeru, výpovedí, okamžitých skončení pracovného pomeru, skončení v skúšobnej dobe)

 

>> náhrada škody v pracovnoprávnych vzťahoch

 

>> príprava vnútropodnikových smerníc pre zamestnávateľov, ich zmien a doplnení

 

>> agentúra dočasného zamestnávania a príprava príslušnej zmluvnej dokumentácie

 

 

<< návrat